NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Tỳ Kheo Thích Chơn Quang

Kính ghi


1. NGHI THỨC

TỤNG KINH

| | | 


NGHI THỨC TỤNG KINH

( Đại chúng và Phật tử đồng ca)

KHÚC TÁN CA TÔN KÍNH PHẬT

Kính lạy Đấng Vô Thượng


Ngài là cành hoa sen


Nơi biển đời nhân thế 


Ngài là nguồn thương yêu


Bao dung khắp muôn loài


Là mặt trời ban mai


Đem ánh sáng cho đời


Dựng lại niềm tin sâu


Nơi tăm tối u sầu


Quỳ lạy Bậc Chánh Giác


Thầy của khắp trời người


Lòng từ bi bao la


Cha lành chung bốn loài


Ngài là một đại dương


Mà con như giọt nước


Ngài là ngọn cao sơn


Mà con như hạt bụi


Con xin đảnh lễ Ngài 


Với trọn lòng thiết tha 


Quy y và tôn kính


Xin đem trọn cuộc đời


Đi theo bước chân Ngài


Xa lìa bờ vô minh


Tìm về nơi giác ngộ 


Xin theo trái tim Ngài


Để trải lòng thương yêu


Bao dung khắp muôn loài


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ( 3lần)

1. NIỆM HƯƠNG


(Chủ lễ đốt 3 cây hương quỳ trước bàn Phật nguyện)

Nguyện đem lòng thành kính


Gửi theo đám mây hương

 

Cúng dường ngôi Tam Bảo


Thề trọn đời giữ đạo


Theo tự tánh làm lành


Cùng Pháp giới chúng sanh


Cầu Phật từ gia hộ


Tâm Bồ Đề kiên cố 


Chí tu học vững bền


Xa bể khổ nguồn mê


Chóng quay về bờ giác.(xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN


( Đọc Thầm)

 

Hôm nay chúng đệ tử trì tụng kinh .......... nguyện mười phương Chư Phật

 

từ bi gia hộ.......tội

 

diệt, phước sanh, thiện căn tăng trưởng, Bồ Đề tâm kiên cố, tinh tấn tu

 

hành, cùng pháp giới


chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.(Đọc tiếp bài niệm hương)NIỆM HƯƠNGGiới hương, định hương, dữ huệ hươngGiải thoát, giải thoát, tri kiến hươngQuang minh vân đài biến pháp giớiCúng dường thập phương Tam Bảo tiền

(Đứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng, tụng bài tán Phật)


                                                                     

                                               Biên soạn : Nghiêm Thuận Nghĩa